Stage iaido à Rhinau sous la direction de Philippe MERLIER 6° Dan Renshi